Przeskocz do treści

Home

Total Page Visits: 10330

Spotkanie pszczelarzy GKP w Siewierzu odbędzie się w piątek 16 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w restauracji ZAMKOWA w Siewierzu (zmianie uległo miejsce spotkania, boisko w Żelisławicach jest już nieaktualne).

Na spotkaniu rozdane zostaną lekarstwa przeciw warrozie i matki pszczele od Gębali.

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe

 

pszczoły, ule

Zdjęcia: AdobeStock

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

 1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
  W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
 2. producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu (§13zh).
  Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-pszczelarzy-oraz-wsparcie-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-w-2020-r-starty-spowodowane-pr.html)

Straty rodzin pszczelich

2020-2021

 

Szanowni Pszczelarze,

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu strat rodzin pszczelich w sezonie 2020/2021 w Polsce.

Prosimy o:

 • uważne przeczytanie pytań i możliwych odpowiedzi
 • odpowiedź na pytania oznaczone czerwoną gwiazdką (*) (pytania obligatoryjne)

Standaryzowany kwestionariusz ankiety został stworzony we współpracy z międzynarodową siecią „COLOSS”. Organizacja zrzesza naukowców specjalizujących się w pszczołach miodnych z całego świata i obecnie ma ponad 1600 członków. Więcej na anglojęzycznej stronie: www.coloss.org

Dzięki zaangażowaniu Pszczelarzy na całym świecie, możemy analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

Polscy pszczelarze od początku uczestniczą rokrocznie w takim badaniu. Wyniki uzyskane w ostatnim roku będą opublikowane w popularnych czasopismach pszczelarskich.

Polska wersja ankiety jest dostosowana do naszych warunków dlatego niektóre pytania z wersji angielskiej zostały w niej pominięte. Dodatkowo, wychodząc Państwu naprzeciw kwestionariusz został skrócony i nieco uproszczony żeby zminimalizować czas potrzebny do jego wypełnienia.

Będziemy niezmiernie wdzięczne za Państwa udział w badaniu.

Administratorem Państwa danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW. W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zastaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Ten internetowy kwestionariusz będzie zamknięty 15 czerwca.

Dziękujemy bardzo za współpracę Anna Gajda, Ewa Mazur

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych KPiDW, IMW, SGGW; anna_gajda@sggw.edu.pl, ewa_mazur@sggw.edu.pl


Ogłoszenia drobne:

Z przykrością informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r. zmarł nasz kolega pszczelarz Krzysztof Bajan. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 15.00 w dniu 6 kwietnia 2021 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pińczycach.

 

Informuję Koleżanki i Kolegów pszczelarzy, że Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Barbara Bochenek przesłali Nam życzenia Wielkanocne, za które serdecznie dziękujemy. 

KOMUNIKAT

W dniu 20 marca 2021 (sobota) w godz. 12.00-14.00 w Remizie OSP w Żelisławicach Skarbnik Koła zbierać będzie opłaty na leki i matki pszczele refundowane w ramach mechanizmu Wsparcia rynku produktów pszczelich.

Osoby chcące dokonać wpłat bezpośrednio na konto proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Koła.

KOMUNIKAT 1/2021 ŚZP w Katowicach

Leki przeciw warrozie dotowane w 2021 roku.
 Apiwarol – 5 tabletek/ul – 12 zł/ul
 Apivar – 2 paski /ul- 12,50 zł/ul (tylko wielokrotność 10 pasków – cała paczka)
 Biowar 500 – 2 paski/ul – 12,50 zł/ul
 Bayvarol- 4 paski/ul- 20 zł/ul
 Polyvar Yelow – 2 paski do umieszczenia na wylotku ula po sezonie –
25 zł/ul – (tylko wielokrotność 10 pasków – cała paczka)
 Apiguard – 2 tacki /ul -18,50 zł/ul
 Api Life Var – 4 płytki do odparowywania/ul – 28 zł/ul
 Thymovar – 2 płytki do odparowywania/ul – 18 zł/ul
 Oxybee – płyn do polewania ( butelka na 22 rodziny) – 180 zł
 Varromed – płyn do polewania (butelka na 12 rodzin) – 105 zł
Listy pszczelarzy z zamówieniami na leki prosimy przysyłać do 30 kwietnia
2021 roku. Można zamawiać tylko jeden rodzaj leku ( jeden pszczelarz –
jeden lek).

Składki członkowskie i ulowe na rok 2021

Skarbnik Koła zbierać będzie składki i zwracał dopłaty za lekarstwa w Remizie OSP w Żelisławicach w sobotę 30 stycznia 2021 r. od godz. 10.00 do 11.30. Przypominamy, że wysokość opłaty członkowskiej wynosi: 40 zł. plus opłata ulowa 4 zł. za każdą posiadaną rodzinę pszczelą.

Osoby, które mogą dokonać opłatę składki członkowskiej + ulowe na konto Skarbnika, proszone są o dokonywanie przelewu na konto podane w zakładce kontakt.

Osoby, które chcą zapisać się do Koła dodatkowo opłacają wpisowe wynoszące 20 zł.

,

Osoby planujące zakupy sprzętu w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 proszone są do 30 stycznia 2021 r. przekazać Skarbnikowi Koła informacje:

Jaki sprzęt chcą kupić (nazwa produktu i producenta, ilość i nr katalogowy).

Koszty podstawowe – wydatki poniesione (w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i podmiotem uprawnionym) na zakup:
 • miodarek,
 • odstojników,
 • dekrystalizatorów,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • refraktometrów,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • wialni do pyłku,
 • uli lub ich elementów,
 • poławiaczy pyłku,
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Proszę pamiętać, że ubiegać o refundację mogą się pszczelarze, którzy do 30 września 2020 r. zgłosili Skarbnikowi, że posiadają więcej niż 10 rodzin pszczelich. Dodatkowym wymogiem oprócz posiadania nr pasieki wpisanej do rejestru podmiotów nadzorowanych przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii jest też posiadanie decyzji o Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego.

Szczegóły wsparcia znajdują się poniżej:

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowane są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnione na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Materiał do pobrania ze strony:

Nowi Członkowie Koła, proszeni są o dostarczenie swojej fotografii (35mm x 45 mm, szerokość x wysokość) do Sekretarza Koła pani Barbary Śliwy (tel. w zakładce kontakt) w celu przygotowania legitymacji członkowskiej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Refraktometr urządzenie do badania wody w miodzie

Zbliża się okres kwitnienia nawłoci, a tym samym możliwość pozyskania miodu, który coraz bardziej dla pszczelarzy staje się jednym z głównych pożytków po miodzie wiosenno-rzepakowym, akacjowym i mało nektarującej w tym roku lipie. Miód nawłociowy posiada swoje walory zdrowotne i smakowe, stąd ma wielu zwolenników, ale też znany jest z tego, że potrafi “zakwitnąć” w słoiku. Przyczyną powstawania tego procesu jest duża zawartość wody w tym miodzie, nawet w  zasklepionych plastrach. Dlatego dobrze jest używać refraktometru do określenia zawartości wody w miodzie, co pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek.

Refraktometr to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie, dzięki któremu w kilka chwil można zbadać poziom procentowy zawartości wody w miodzie. Można go używać niemal w każdych warunkach, sprawdzi się zarówno w pasiece stacjonarnej, jak i w wędrownej. Dzięki refraktometrowi sprawdza się zawartość wody nie tylko po odwirowaniu, ale nawet bezpośrednio przy ulu, badając miód w plastrach. Można dzięki temu łatwiej podjąć decyzję o miodobraniu – gdy wody jest zbyt dużo, trzeba miodowi w ulu dać jeszcze trochę czasu.

Według polskich norm zawartość wody w miodzie nie może przekraczać 20 procent. A i tak jest to górna wartość graniczna – większość produkowanych naturalnie polskich miodów ma zawartość wody na poziomie 17-18 procent. Jedynym wyjątkiem, gdzie wody jest nieco więcej, jest miód wrzosowy, w którym dopuszczalna jest zawartość wody do 23 procent. Są też miody, których zwartość wody nie przekracza 13-15 procent. Do tej grupy należą przede wszystkim niektóre miody nektarowe wielokwiatowe oraz miody spadziowe. Mniejsza zawartość wody automatycznie wiąże się z charakterystyczną konsystencją tych miodów w stanie płynnym – są bardzo gęste. Jeśli natomiast wody w miodzie jest więcej niż dopuszczają normy, a automatyczny sposób obniża się jego jakość.

Śląski Związek Pszczelarzy przesłał Komunikat nr 2/2020, poniżej zamieszczone zostały istotne fragmenty komunikatu

 1. Zarząd ŚZP w Katowicach działając na podstawie § 29 pkt. 6 Statutu ŚZP, po rozpatrzeniu wniosków z Kół, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 roku uchwalił Regulamin Koła Pszczelarzy należącego do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Tekst Regulaminu dołączamy do niniejszego komunikatu. Będzie również dostępny na stronie internetowej Związku. Nowy Regulamin zamieszczony został w zakładce do pobrania.

2. Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach podjął decyzję o powstrzymaniu się od organizacji wszelkich imprez do czasu ustania pandemii koronawirusa.

3. Umowy na zakup sprzętu w 2020r. Przypominamy, że termin dostarczenia dokumentów do rozliczenia umów na sprzęt upłynął 3 czerwca. Prosimy o informację czy zakupy zostały zrealizowane i niezwłoczne dostarczenie dokumentów.
Portal pszczelarski zamieścił wywiad  z twórcami polskiej aplikacji na telefon do zarządzania pasieką. Darmowa wersja pozwala zapoznać się z aplikacją i można wykorzystać ją do obsługi 5 uli, powyżej tej ilości aplikacja jest płatna, ale daje więcej możliwości. Jest kilka podobnych produktów pozwalających elektronicznie ewidencjonować procesy, które żmudnie zapisujemy w zeszytach. Która jest najbardziej optymalna, zależy od preferencji i możliwości pszczelarza. Ciekaw jestem waszych opinii, a tym czasem zamieszczam link do miłej lektury.

https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/2262/beesmart_-_polska_aplikacja_do_zarzadzania_pasieka.html

W dniu 29 lutego 2020 r. godz. 10.00 w świetlicy środowiskowej Remiza przy ul. Remizowej 19 w Bieruniu Nowym odbędzie się seminarium dla pszczelarzy pt. "Problematyka bakteryjnych chorób pszczół, ze szczególnym uwzględnieniem zgnilca amerykańskiego". Seminarium prowadzi pani dr. hab. n.wet. Krystyna Pohorecka, profesor Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Koszt uczestnictwa 35,00 zł/os (koszt posiłku oraz materiałów)
Udział proszę zgłaszać do 14 lutego 2020 r. do kol. Tadeusza Mateji. tel. 662-460-490 lub email: t.mateja@pszczelarze-bierun.pl

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowane są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnione na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Materiał do pobrania ze strony:

Dyplom za zajęcie III miejsca w Konkursie Kronik Pszczelarzy

Sekcja Historyczna Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach przyznała III miejsce Gminnemu Kołu Pszczelarzy w Siewierzu w organizowanym cyklicznie konkursie Kronik prowadzonych przez Koła Związku. Komisja dokonała oceny Kronik zgłoszonych do konkursu biorąc pod uwagę:
1. Szatę graficzną,
2. Kaligrafię,
3. Ilość opisanych wydarzeń,
4. Ilość zamieszczonych informacji prasowych; dokumentujących działalność koła.
Nasz Kronika swój wygląd i niepowtarzalny charakter zawdzięcza Sekretarzowi Koła Pani Barbarze Śliwie, która od lat skrupulatnie notuje wydarzenia i prowadzi dokumentacje fotograficzną. Za jej serce i trud włożony w prowadzenie Kroniki serdecznie dziękują Pszczelarze i Zarząd Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu.  

Dnia 23 listopada 2019 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
Prezesem związku po raz kolejny został Zbigniew Binko, wiceprezesami Maria Loska-Minas oraz Wiesław Londzin, sekretarzem Kazimierz Wiśniowski, skarbnikiem Józef Polnik, członkami Ewelina Kopczacka oraz Tadeusz Norman.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Mieczysław Niemiec, Jerzy Wiaterek, Franciszek Urbańczyk, Jacek Szal i Marian Zientek oraz Sąd Koleżeński w składzie: Waldemar Ziobro, Bronisław Wojnar, Piotr Burda, Zenon Będkowski i Adam Kozik.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnych czterech lat pracy.

Komunikat Nr 4/2019 ŚZP w Katowicach

      Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, na swoim posiedzeniu w dniu 23.11.2019 r, na podstawie § 35 pkt.5 Statutu ustalił, co następuje: „Wysokość składek członkowskiej i ulowej na rok 2020  nie ulega zmianie i wynosi:

 1. członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła , dla  ŚZP 26 zł.
 2. ulowa za 1 rodzinę pszczelą 4 zł , z czego 1,50 zł dla Koła, dla ŚZP 2,50 zł.        

W imieniu Zarządu z pszczelarskim pozdrowieniem

                                                                             Prezes

                                                                    (-)  Zbigniew Binko        

 

Zdjęcia pobrane ze strony ŚZP w Katowicach http://szpkatowice.pl/index.php?adres=g72

W dniu 29.09.2019 r. w godz. 15.00 – 17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu wystawione zostaną prace konkursu plastycznego pt. “Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie”.

 

W czasie trwania wystawy o godz. 16.00 wręczone zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz sprzętu pszczelarskiego oraz  historycznych akcesoriów wraz z planszami edukacyjnymi o życiu pszczół i walorach zdrowotnych miodu, pierzgi, pyłku pszczelego i propolisu.

 Zarząd i pszczelarze Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu  serdecznie dziękują Dyrekcji i Nauczycielom Szkół za pomoc w realizacji   konkursu plastycznego pt. “Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie”. W konkursie udział wzięło 124 uczniów ze szkół z terenu Gminy Siewierz. Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie w niedzielę 29 września 2019 r.Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu  ul. Słowackiego 2a.

W tym dniu o godz. 16.00 w sali widowiskowej zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zajęcie  I, II i III miejsca, 3 wyróżnienia  oraz okolicznościowy dyplom i pszczelarska pamiątka dla wszystkich dzieci, które oddały swoje prace.

Konkurs został zorganizowany w ramach zadani publicznego “Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” – ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.

Realizacja zadania publicznego polegała również na przeprowadzeniu prelekcji o rozwoju i życiu pszczół dla dzieci i młodzieży w Szkołach Gminy Siewierz przez pszczelarzy naszego Koła.

Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu
Grzegorz Kamienowski
 
 

Jak zapisać się do Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu przy Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach

     Po pierwsze trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
 • posiadać pasiekę,
 • wykonywać zawód pszczelarza,
 • zajmować się pracą naukowo-badawczą w dziedzinie pszczelarstwa.
     Następnie wykonać 2 kroki opisanie poniżej (3 krok jak będziemy się dobrze opiekować pszczołami i odbierzemy im miód):
 
     Krok pierwszy: dokonać rejestracji pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii:

         wypełnić i przekazać ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie lub właściwego PIW ze względu umiejscowienia pasieki (zgłoszenia można dokonać osobiście w godzinach urzędowania PIW lub za pośrednictwem ePułapu) poniżej link do wniosku o rejestrację pasieki: http://piw-bedzin.pl/attachments/File/zgloszenie/zgloszenie%20pasieki.doc

         dokonać opłaty skarbowej (wysokość podaje PIW).

         otrzymanie informacji z PIW o numerze pod jakim wpisano pasiekę do rejestru podmiotów nadzorowanych następuje w terminie do 30 dni od zgłoszenia rejestracji pasieki.

    UWAGA – istniejące regulacje prawne określone w Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.     2004 Nr 69 poz. 625) w art 1 pkt 1 lit. n  wymagają zgłoszenia: “utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt”. Jeżeli nie będziemy realizować tych czynności – nie ma prawnego obowiązku zgłaszania pasieki, ale bez numeru jaki PIW nadał naszej pasiece w rejestrze podmiotów nadzorowanych nie otrzymamy dopłat dla pszczelarza przekazywanych przez Związek na: leki, matki pszczele, sprzęt pasieczny itd.

    Krok drugi: zapisać się do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach – Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu

         Wypełnić deklarację członkowską wraz z nr pod jakim wpisano pasiekę do rejestru podmiotów nadzorowanych i przekazać ją do Prezesa Koła na najbliższym zebraniu członków (każdy drugi czwartek miesiąca godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Żelisławicach w okresie wakacyjnym zebrań nie ma) poniżej link do deklaracji członkowskiej: http://szpkatowice.pl/download/deklaracja.doc

         u Skarbika Koła dokonać wpłaty składki członkowskiej i opłat ulowych plus jednorazowa opłata wpisowa w wys. 20 zł (Wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok nie ulega zmianie i wynosi:
– członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
– ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

 
     Krok trzeci: sprzedaż miodu i produktów pszczelich:

W Polsce istnieją dwie możliwości pozwalające legalnie prowadzić pszczelarzowi sprzedaż produktów pszczelich tj.:

1. Rolniczy Handel Detaliczny (szczegółowe informacje wraz z wnioskami znajdują się w poniższym linku: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczn

2. Sprzedaż Bezpośrednia (szczegółowe informacje wraz z wnioskami znajdują się w poniższym linku:  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/sprzedaz-bezposrednia